Lợi ích cơ bản của mô hình hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực đầu tư cảng biển

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, tr. 87-93
Tóm tắt: Trong định hướng phát triển kinh tế nước ta hiện nay, phát triển kinh tế biển là một hướng đi đặc biệt, cần sự quan tâm, đầu tư đúng mức. Tuy nhiên, ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới nói chung đã tác động lớn đến kế hoạch đầu tư cho kinh tế biển. Mặt khác, mô hình hợp tác công tư PPP tuy áp dụng nhiều trong đầu tư vận tải nhưng lại còn khá mới lạ trong lĩnh vực cảng biển đang là một rào cản không nhỏ cho việc lựa chọn đầu tư xây dựng và phát triển cảng biển. Trong bài báo này, tác giả muốn thông qua những lợi ích cơ bản để lựa chọn mô hình hợp tác công tư vào đầu tư cảng biển.
Từ khóa: PPP, đầu tư cảng biển, vốn đầu tư cho cảng biển
Tra cứu bài báo