Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các hộ nông nghiệp tại Việt Nam

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 53-60
Tóm tắt: Bài viết khảo sát ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các hộ nông nghiệp tại Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều bước phát triển tích cực, kinh tế vùng nông nghiệp, nông thôn vẫn còn một khoảng cách khá xa so với vùng thành thị, nhiều hộ nông nghiệp hiện vẫn còn thuộc diện nghèo. Với giả định nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng sẽ góp phần giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu, bài viết khảo sát ảnh hưởng của những nhân tố đến khả năng hộ nông nghiệp được cấp tín dụng ngân hàng, và lượng tín dụng được cấp. Dữ liệu thu thập từ cuộc khảo sát 1.560 hộ nông nghiệp, được thực hiện vào tháng 8 năm 2014. Kết quả cho thấy mức độ giáo dục của chủ hộ, giá trị tài sản thế chấp, thu nhập hộ gia đình, kinh nghiệm chủ hộ và lịch sử tín dụng có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng.
Từ khóa: Tiếp cận tín dụng; Hộ nông nghiệp; Ngân hàng.
Tra cứu bài báo