Các nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp kinh tế tư nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 76-85
Tóm tắt: Doanh nghiệp kinh tế tư nhân ở Việt Nam nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đã và đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích nhân tố và phân tích hồi quy đa biến để phân tích dữ liệu được khảo sát trực tiếp từ 654 doanh nghiệp kinh tế tư nhân đang hoạt động tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, gồm: năng lực phục vụ khách hàng, năng lực thu thập thông tin, năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, năng lực phát triển các mối quan hệ của doanh nghiệp và các chính sách dịch vụ hỗ trợ.
Từ khóa: Doanh nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế tư nhân, năng lực cạnh tranh.
Tra cứu bài báo