Các nhân tố ảnh hưởng tới cảm nhận về mức học phí đại học lớp học chất lượng cao

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 114-122
Tóm tắt: Nghiên cứu của tác giả thực hiện nhằm đánh giá tác động của các nhân tố tới cảm nhận về mức học phí đại học tại các lớp chất lượng cao. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng chủ yếu trong nghiên cứu này, bằng các kỹ thuật phân tích đa biến (thống kê mô tả, kiểm định thang đo, phân tích EFA (Exploratoty Factor Analysis), phân tích CFA (Confirmation Factor Analysis), phân tích mô hình Structural Equation Modeling (SEM). Kết quả nghiên cứu dựa trên khảo sát 492 sinh viên lớp chất lượng cao các trường đại học ở Việt Nam đã chỉ ra nhân tố chất lượng tín hiệu thông tin (TT) và chất lượng đào tạo của nhà trường (CL) có tác động trực tiếp lên cảm nhận về mức học phí của sinh viên lớp chất lượng cao (MHP). Yếu tố đầu tư thương hiệu (TH) không có tác động trực tiếp tới cảm nhận về mức học phí, nhưng có tác động gián tiếp qua nhân tố chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Chất lượng đào tạo, chất lượng tín hiệu thông tin, đầu tư thương hiệu, mức học phí.
Tra cứu bài báo