Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia dự án phát triển cà phê bền vững của người dân xã Nâm N’Jang huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 86-93
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích và định lượng được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia dự án phát triển cà phê bền vững của người dân trên địa bàn xã Nâm N’Jang. Số liệu nghiên cứu được thu thập thông tin từ các báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã Nâm N’Jang, trạm khuyến nông huyện Đăk Song cùng 100 phiếu điều tra của các hộ trồng cà phê. Thông qua mô hình logit có thể đi đến những kết luận sau: Có 4 yếu tố ảnh hưởng lớn tới quyết định tham gia dự án bao gồm: (1) Thu nhập từ việc trồng cà phê, (2) số lượng lao động trong gia đình, (3) kinh nghiệm của người trồng cà phê, (4) tham gia tập huấn kĩ năng của dự án. Từ kết quả nghiên cứu một số gợi ý đã được đưa ra để giúp ban quản lý dự án cũng như uỷ ban nhân dân xã có được những định hướng nhằm khuyến khích người trồng cà phê tham gia dự án.
Từ khóa: Cà phê, Phát triển cà phê bền vững, Nâm n’jang, yếu tố ảnh hưởng
Tra cứu bài báo