Chất lượng dịch vụ đào tạo, sự hài lòng và mức độ trung thành của sinh viên trong môi trường đào tạo trực tuyến: Một nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 94-104
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra mối quan hệ giữa các nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ đào tạo đối với sự hài lòng và mức độ trung thành của sinh viên trong đào tạo trực tuyến. Phương pháp nghiên cứu dựa trên kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng với kỹ thuật phân tích mô hình cấu trúc. Kết quả cho thấy cả 3 nhân tố đo lường chất lượng dịch vụ giáo dục trực tuyến (hệ thống công nghệ thông tin trực tuyến, hệ thống giảng viên hướng dẫn và dịch vụ hỗ trợ) có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của sinh viên và sự hài lòng của sinh viên là nền tảng hình thành mức độ trung thành của sinh viên trong môi trường đào tạo trực tuyến.
Từ khóa: Đào tạo từ xa, chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ đào tạo, sự hài lòng của sinh viên, sự trung thành của sinh viên, E-learning.
Tra cứu bài báo