Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa ở tỉnh Bo Keọ, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 105-113
Tóm tắt: Tỉnh Bo Kẹo thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) là một địa phương nằm ở khu vực phía Tây Bắc Lào, là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc sinh sống. Bo Kẹo còn là một tỉnh có rất nhiều tiềm năng để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa và có tính chuyên môn hóa cao. Tuy nhiên, trong những năm qua sản xuất nông nghiệp ở đây có quy mô nhỏ, năng suất thấp, thiếu liên kết… chưa khai thác được những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghiên cứu đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (CCKTNN) theo hướng hàng hóa ở tỉnh Bo Kẹo trong thời gian tới. Các giải pháp này có liên quan đến phát triển thị trường và tổ chức tốt quá trình tiêu thụ nông sản; quy hoạch lại các vùng chuyên môn hóa sản xuất; xây dựng sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cho sản xuất và chế biến nông sản; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động và thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư cho nông nghiệp.
Từ khóa: Giải pháp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
Tra cứu bài báo