Một số bất cập trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 39-43
Tóm tắt: Bài viết này phân tích một số bất cập trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng ở Việt Nam hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau thời gian thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công như sáp nhật lại một số ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn cho phép, nhưng hoạt động thanh tra, giám sát của ngân hàng đang còn nhiều bất cập như dữ liệu đầu vào phục vụ cho thanh tra, giám sát chưa phản ánh chính xác thực tế, công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động thanh tra, giám sát còn lạc hậu… Từ đó bài viết đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời gian tới.
Từ khóa: Bất cập; Ngân hàng; Giám sát; Thanh tra; Việt Nam.
Tra cứu bài báo