Phát triển làng nghề ở vùng đồng bằng sông Hồng theo chiến lược tăng trưởng xanh

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 69-75
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu phát triển làng nghề ở vùng đồng bằng sông Hồng theo chiến lược tăng trưởng xanh. Kết quả cho thấy phát triển làng nghề ở vùng đồng bằng sông Hồng đã góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn… Tuy nhiên, việc phát triển làng nghề trên địa bàn vùng đồng bằng sông Hồng đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập theo hướng phát triển xanh như: cơ sở hạ tầng kĩ thuật yếu kém; công nghệ quá cũ, máy móc thiết bị lạc hậu; nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào nước ngoài. Những hạn chế này đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Từ khóa: Làng nghề, tăng trưởng xanh, đồng bằng sông Hồng
Tra cứu bài báo