Tham nhũng và kiều hối: Các bằng chứng trên thế giới

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 10-19
Tóm tắt: Nghiên cứu này sẽ sử dụng dữ liệu bảng về tham nhũng của 146 quốc gia, từ đó góp phần xây dựng kho tài liệu chuyên ngành thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa kiều hối và tham nhũng mà trong đó trọng tâm là phân tích sự phân phối của biến số phụ thuộc (tham nhũng). Trong các dữ liệu bảng, chúng tôi nhận thấy rằng độ lệch chuẩn của biến kiều hối tăng so với độ tăng của tham nhũng là 0.33 điểm, hoặc 25% độ lệch chuẩn trong chỉ số tham nhũng. Chúng tôi cũng điều tra liệu việc tăng mức kiều hối liên tục có làm tăng tình trạng tham nhũng ở các quốc gia có tỷ lệ tham nhũng nhiều nhất và ít nhất hay không. Kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng trong số các quốc gia có tình hình tham nhũng ít nhất, thì kiều hối có vẻ như không làm tăng mức tham nhũng, nhưng ở các quốc gia tham nhũng cao nhất thì lại gia tăng đáng kể. Phát hiện của chúng tôi rất hữu ích cho các thông số mẫu khác nhau, các tác động khu vực và các kỹ thuật kinh tế lượng khác.
Từ khóa: Tham nhũng; kiều hối; dữ liệu bảng: hồi quy phân vị
Tra cứu bài báo