Vốn xã hội và tác động của nó tới sự hài lòng trong cuộc sống của các hộ gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 220 (II), tháng 10 năm 2015, tr. 44-52
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới vốn xã hội thuộc khu vực nông thôn của Việt Nam và phân tích ảnh hưởng của vốn xã hội tới sự hài lòng trong cuộc sống cũng như cách thức đối phó với rủi ro của các hộ gia đình sinh sống tại khu vực nông thôn Việt Nam. Kết quả từ các mô hình hồi quy khẳng định rằng vốn xã hội là yếu tố quan trọng đối với sự hài lòng với cuộc sống, đồng thời, vốn xã hội cũng có tác động đáng kể tới khả năng phục hồi sau rủi ro của hộ gia đình. Trong mối quan hệ với thái độ hài lòng với cuộc sống, trừ biến lòng tin nói chung, tất cả các biến còn lại đều có tác động tích cực tới sự gia tăng của sự hài lòng với cuộc sống trong hộ gia đình, bên cạnh những yếu tố vật chất như thu nhập của hộ gia đình. Do đó, vốn xã hội cùng với tăng trưởng kinh tế là những yếu tố quan trọng nhất giúp hộ gia đình tăng sự hài lòng của họ với cuộc sống.
Từ khóa: Sự hài lòng với cuộc sống, vốn xã hội, vốn xã hội liên kết, vốn xã hội bắc cầu và vốn xã hội kết nối
Tra cứu bài báo