Ảnh hưởng của các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Long

KT&PT, số 221, tháng 11 năm 2015, tr. 35-43
Tóm tắt: Nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) và thực tế cho thấy nông dân sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của 330 hộ nông dân Đồng bằng sông Cửu Long tại sáu tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2014. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến với dữ liệu chéo với thủ tục ước lượng stepwise. Kết quả phân tích cho thấy các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu ảnh hưởng vừa tích cực lẫn tiêu cực đến thu nhập nông nghiệp. Trong thời gian tới, việc thực hiện các biện pháp công trình và phi công trình với chi phí thấp cần được tiếp tục khuyến khích. Ngoài ra, cần tìm kiếm những cơ chế hiệu quả hơn để trợ giúp nông dân thích ứng như bảo hiểm nông nghiệp, hoặc nghiên cứu việc xây dựng các công trình kiên cố như làm đê bao, xây dựng kênh mương.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, thích ứng, thu nhập nông nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long
Tra cứu bài báo