Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Tồn tại và giải pháp

KT&PT, số 221, tháng 11 năm 2015, tr. 53-62
Tóm tắt: Báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ của các công ty niêm yết (CTNY) ở Việt Nam được lập và công bố tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 27 (Bộ Tài chính, 2005) và Thông tư 52/2012/TT-BTC (Bộ Tài chính, 2012). Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra đâu là những điểm yếu trong công bố thông tin của loại Báo cáo tài chính này. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích nội dung để đánh giá mức độ tuân thủ đối với yêu cầu công bố thông tin trong Báo cáo tài chính giữa của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán) Hà Nội và thành phố (TP) Hồ Chí Minh. Nội dung nghiên cứu chỉ rõ bảy chỉ tiêu mà các công ty niêm yết thường ít công bố nhất hoặc là công bố không đầy đủ. Từ đó, đề xuất phương hướng khắc phục tình trạng này trên cả hai phương diện là thực hành công tác kế toán đối với các đơn vị công bố thông tin và ban hành chính sách đối với cơ quan quản lý.
Từ khóa: Báo cáo tài chính giữa niên độ, công bố thông tin, VAS 27
Tra cứu bài báo