Công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam

KT&PT, số 221, tháng 11 năm 2015, tr. 27-34
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước và vùng lãnh thổ Châu Á. Đài Loan và Trung Quốc được coi là hai nền kinh tế đạt được nhiều thành công trong công nghiệp hóa nông thôn. Thành công này có được là do Đài Loan và Trung Quốc đã thực hiện mô hình công nghiệp hóa nông thôn nội sinh – phát triển công nghiệp nông thôn bằng chính các doanh nghiệp ở nông thôn. Ngược lại, Thái Lan, Hàn Quốc và Philippines đã theo đuổi mô hình công nghiệp hóa nông thôn ngoại sinh, với kỳ vọng rằng sự phát triển của công nghiệp đô thị trong thời kỳ đầu công nghiệp hóa sẽ lan tỏa tới khu vựng nông thôn và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa nông thôn. Tuy nhiên mô hình ngoại sinh đã không đem lại những thành tựu quan trọng cho công nghiệp hóa nông thôn ở các nền kinh tế này. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của các nước, bài viết rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Từ khóa: Công nghiệp hóa nông thôn; nội sinh; ngoại sinh; bản địa
Tra cứu bài báo