Nghiên cứu các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

KT&PT, số 221, tháng 11 năm 2015, tr. 74-81
Tóm tắt: Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu về lòng trung thành của khách hàng và xác định các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Kết quả cho thấy các nhân tố thuộc nhóm chất lượng dịch vụ, chi phí chuyển đổi và trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng nhiều nhất và có mối quan hệ thuận chiều với lòng trung thành của khách hàng.
Từ khóa: lòng trung thành, ngân hàng thương mại, chất lượng dịch vụ, chi phí chuyển đổi, giá, sự hài lòng, trách nhiệm xã hội.
Tra cứu bài báo