Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 221, tháng 11 năm 2015, tr. 44-52
Tóm tắt: Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là nhân tố đóng vai trò quyết định sự phát triển của các ngành công nghiệp. Bài viết này chỉ ra thực trạng phát triển CNHT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất sản phẩm cả về số lượng lẫn chất lượng. Bài viết đề xuất các giải pháp trên các phương diện về vốn, công nghệ, nhân lực và quy hoạch nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả và bền vững.
Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nội địa hóa, linh kiện, phụ kiện
Tra cứu bài báo