Quản trị trường đại học: Vận dụng mô hình chuỗi giá trị tại trường Đại học Kinh tế quốc dân trong bối cảnh được trao quyền tự chủ

KT&PT, số 221, tháng 11 năm 2015, tr. 14-21
Tóm tắt: Trong các nỗ lực đổi mới nền giáo dục đại học Việt Nam, việc chính phủ thí điểm trao quyền tự chủ cho một số trường đại học lớn như Đại học Kinh tế Quốc dân đặt các trường đó vào tình thế phải thay đổi chính mình, trong đó có việc áp dụng tư duy quản trị định hướng giá trị và hiệu quả. Bài viết này giới thiệu mô hình chuỗi giá trị trong giáo dục đại học để áp dụng vào nhận diện và phân tích các hoạt động cốt lõi tạo ra giá trị và các hoạt động hỗ trợ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, qua đó gợi ý một số phương hướng để nhà trường đối mới cách tổ chức và phối hợp các hoạt động chức năng của mình nhằm khai thác cơ hội mới trong bối cảnh tự chủ.
Từ khóa: Chuỗi giá trị, quản trị trường đại học, trường đại học tự chủ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tra cứu bài báo