Các nhân tố tác động đến năng suất lúa ở Nam Trung Bộ: Một tiếp cận thực nghiệm

KT&PT, số 225, tháng 03 năm 2016, tr. 89-97
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lượng để ước lượng các nhân tố tác động đến năng suất lúa tại hai tỉnh Nam Trung Bộ (Quảng Nam và Phú Yên). Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, có năm nhân tố tác động quan trọng đến năng suất lúa, gồm: chất lượng đất của nông hộ, sự tham gia vào mô hình cánh đồng mẫu, việc áp dụng mô hình ba giảm ba tăng, tình hình sâu bệnh và chi phí sản xuất. Trong đó, việc tham gia vào mô hình cánh đồng mẫu có ảnh hưởng rõ nét đến gia tăng năng suất lúa. Trên cơ sở kết quả lượng hóa, nghiên cứu này rút ra những hàm ý chính sách nhằm góp phần thúc đẩy gia tăng năng suất lúa cho toàn vùng. Trong đó, phát triển cánh đồng mẫu lớn là một ưu tiên.
Từ khóa: Năng suất lúa, nhân tố ảnh hưởng năng suất, Nam Trung Bộ, kinh tế lượng
Tra cứu bài báo