Tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế

KT&PT, số 225, tháng 03 năm 2016, tr. 11-19
Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích về tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế. Trong đó tốc độ tăng quy mô chi tiêu công và tỷ lệ Chi tiêu công/GDP được coi là biến giải thích trong mô hình hồi quy với dữ liệu bảng của 77 quốc gia, trong giai đoạn 1990-2013. Kết quả cho thấy chi tiêu công một mặt tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế, mặt khác lại kìm hãm nó. Cụ thể là, tốc độ tăng chi tiêu công tác động tích cực tới tăng trưởng, trong khi quy mô chi tiêu công lại tác động tiêu cực.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, chi tiêu công, tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu.
Tra cứu bài báo