Tác động của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến thị trường lao động

KT&PT, số 225, tháng 03 năm 2016, tr. 37-45
Tóm tắt: Trong điều kiện phát triển và hội nhập kinh tế thế giới đã mở ra nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhà nước. Cùng với ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2009 đến nay, các doanh nghiệp nhà nước đã dần bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập dẫn đến việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là tất yếu. Với việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước có tác động đến việc làm, tiền lương, năng suất lao động. Vì vậy, mục tiêu bài viết sử dụng mô hình hồi quy kinh tế lượng phân tích tác động của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến thị trường lao động. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi thực hiện tái cơ cấu thì lao động bình quân trong doanh nghiệp nhà nước giảm và năng suất lao động trong doanh nghiệp nhà nước tăng.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu, lao động, tiền lương, năng suất lao động
Tra cứu bài báo