Tác động của TBT đối với hoạt động xuất, nhập khẩu ở Việt Nam

KT&PT, số 225, tháng 03 năm 2016, tr. 28-36
Tóm tắt: Trong giao thương quốc tế, rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) đã và đang trở thành một thứ “vũ khí” lợi hại mà nhiều quốc gia sử dụng nhằm bảo vệ sản xuất trong nước và người tiêu dùng nội địa. Rào cản kỹ thuật trong thương mại mặc dù phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhưng đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế nói chung và hoạt động xuất, nhập khẩu nói riêng của nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Bài viết khái quát hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014, đồng thời phân tích tác động của các rào cản kỹ thuật đến hoạt động này ở các khía cạnh cả tích cực và tiêu cực; trên cơ sở đó chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế và khuyến nghị một số giải pháp cho cả các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.
Từ khóa: Rào cản kỹ thuật trong thương mại, Tiêu chuẩn kỹ thuật, Qui chuẩn kỹ thuật.
Tra cứu bài báo