Thông tin hàm chứa trong giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 225, tháng 03 năm 2016, tr. 46-55
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét thông tin hàm chứa trong khối lượng giao dịch bất thường của nhà đầu tư nước ngoài và lợi nhuận bất thường. Sử dụng dữ liệu thu thập trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2008 đến 2013 và các phương pháp trong nghiên cứu sự kiện, kết quả cho thấy thông tin hàm chứa trong sự kiện khối lượng giao dịch mua bất thường và mua bất thường trong ngày mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài là tốt và có lợi nhuận bất thường dương trong ngày sự kiện, thông tin hàm chứa trong sự kiện khối lượng giao dịch bán bất thường và bán bất thường trong ngày bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là xấu và có lợi nhuận bất thường âm trong ngày sự kiện. Kết quả cung cấp bằng chứng thực nghiệm và hàm ý về việc quan sát khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cung cấp thông tin tham khảo hơn là để ra quyết định đầu tư.
Từ khóa: Giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài; khối lượng giao dịch bất thường của nhà đầu tư nước ngoài; lợi nhuận bất thường.
Tra cứu bài báo