Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Nam Định

KT&PT, số 225, tháng 03 năm 2016, tr. 98-102
Tóm tắt: Bài viết tập trung đánh giá tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2015. Trên cơ sở đó, bài viết đã đưa ra một số giải pháp để đẩy mạnh thu hút FDI của Tỉnh trong thời gian tới, đó là: (1) đẩy mạnh cải cách hành chính trong thu hút FDI; (2) Hoàn thiện cơ chế hoạt động xúc tiến FDI và đẩy mạnh marketing địa phương; (3) Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư; và (4) Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Nam Định
Tra cứu bài báo