Ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19 đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp: Nghiên cứu thực tiễn ở miền Bắc Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 274, tháng 04 năm 2020, tr. 54-63
Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu những ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp tính COVID-19 đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Miền Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp đang gặp các khó khăn chủ yếu về đầu ra, đứt gãy nguồn cung, khó khăn tài chính và nguồn nhân lực không ổn định. Dựa trên kết quả phân tích, bài viết gợi ý các giải pháp đối với doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khủng hoảng vì dịch bệnh này, trong đó, đàm phán với các bên hữu quan, tái cơ cấu, tăng cường chuyển đổi số là những vấn đề đặc biệt cần quan tâm. Bài viết cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Download miễn phí tại: http://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2020/So%20274/379215.pdf
Từ khóa: Dịch viêm phổi cấp tính COVID-19, ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo