Tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam và giải pháp ứng phó

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 274, tháng 04 năm 2020, tr. 14-22
Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 mặc dù ban đầu là khủng hoảng y tế nhưng tác động đến kinh tế là rất nghiêm trọng và đang có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng toàn cầu theo cách chưa có tiền lệ. Tại Việt Nam, tác động của Covid-19 là rất lớn, thể hiện ở các số liệu thống kê quý I/2020 ở mức xấu nhất trong nhiều năm vừa qua. Các chính sách ứng phó của Chính phủ hiện nay được cho là phù hợp và đúng hướng, tuy nhiên đang đối diện với nhiều ràng buộc chính sách. Các kịch bản dự báo kinh tế năm 2020 đều cho thấy tăng trưởng Việt Nam sẽ ở mức rất thấp, trước khi hồi phục mạnh mẽ trong năm 2021.

Download miễn phí tại: http://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2020/So%20274/379211.pdf
Từ khóa: COVID-19, khủng hoảng toàn cầu, tăng trưởng kinh tế, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ
Tra cứu bài báo