Tác động của đại dịch COVID-19 đến ngành du lịch Việt Nam và những giải pháp ứng phó

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 274, tháng 04 năm 2020, tr. 43-53
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích những tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành du lịch Việt Nam và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch, hỗ trợ các doanh nghiệp và ngành du lịch vượt qua những khó khăn do dịch gây ra, nhanh chóng khôi phục kinh doanh sau đó. Dựa trên tổng quan nghiên cứu về tác động của dịch bệnh đối với ngành du lịch và phân tích kết quả khảo sát 95 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và khách sạn về tác động của dịch bệnh Covid-19 tới doanh nghiệp, nghiên cứu đưa ra những kịch bản khác nhau về tác động của dịch bệnh Covid-19 tới ngành du lịch Việt Nam theo diễn biến của dịch bệnh và phản ứng của Chính phủ và ngành du lịch. Bài báo đề xuất những giải pháp hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến ngành du lịch Việt Nam, cụ thể cho ba giai đoạn duy trì sự tồn tại của các doanh nghiệp và lao động, tái cấu trúc và chuẩn bị cho sự trở lại của ngành du lịch.

Download miễn phí tại: http://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2020/So%20274/379214.pdf
Từ khóa: Covid-19, du lịch, Việt Nam, sức khỏe và phát triển kinh tế, đại dịch, Chính sách ngành
Tra cứu bài báo