Lịch tuần 01 năm 2019 (từ 02/01/2019 - 04/01/2019)

Thứ 4, ngày 02/01/2019

09:00

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 03/01/2019

08:30

Họp xuất bản Tạp chí Số đặc biệt tiếng Anh năm 2019

Thứ 6, ngày 04/01/2019

14:00

Họp triển khai mã số DOI