Liên hệ

Tạp chí Kinh tế và Phát triển
# 208 Nhà 14, Đại học KTQD - 207 Giải Phóng, Hà Nội
Tel: 024.36284875 - Fax: 024. 36284875
Email: ktpt@neu.edu.vn