Chính sách bình duyệt

Tạp chí Kinh tế và Phát triển áp dụng chính sách phản biện kín, theo đó người phản biện bài viết không được biết thông tin về tác giả bài viết và ngược lại. Quy trình bình duyệt được mô tả qua sơ đồ sau:


Quy trình bình duyệt được chia ra làm 4 bước cơ bản:

- Bước 1: Tác giả gửi bài đến Tòa soạn Tạp chí
- Bước 2: Sơ loại
-Bước 3: Phản biện
- Bước 4: Biên tập bản thảo
- Bước 5: Duyệt đăng

Các bài viết phải vượt qua vòng sơ loại mới được xem là đủ điều kiện để được chấp nhận phản biện. Trong bước sơ loại Ban biên tập Tạp chí thẩm định các bài viết có đáp ứng đủ các tiêu chí cơ bản hay không xét trên 2 phương diện chính (nhưng không giới hạn): thành phần, nội dung bài viết và kỹ thuật trình bày.

Các bài viết không thỏa mãn các điều kiện này sẽ không được chấp nhận đăng và thông báo sẽ được gửi cho tác giả. Không loại trừ trường hợp các tiêu chí này được thỏa mãn nhưng bài viết có sai lầm cơ bản về mặt học thuật hay nội dung đi ngược với tôn chỉ mục đích phạm vi hoạt động của Tạp chí thì cũng được xem là không đủ điều kiện để được chấp nhận phản biện. Các bài viết vượt qua vòng sơ loại được Tạp chí chấp nhận phản biện. Các thành viên phản biện của Tạp chí căn cứ vào nhiều tiêu chí cụ thể để thẩm định bài viết. Tổng thể thì chính sách phản biện của Tạp chí xem xét các bài viết trên các phương diện sau (nhưng không giới hạn):

- Sự phù hợp nội dung bài viết với tôn chỉ, mục đích và lĩnh vực của Tạp chí
- Thể loại bài viết
- Tính mới, nguyên thủy
- Sự đóng góp vào lĩnh vực học thuật (lý thuyết, phương pháp nghiên cứu)
- Sự đóng góp vào thực tiễn
- Quy chuẩn thành phần bài viết và kỹ thuật trình bày

Kết luận của bước phản biện này đối với bài viết có thể là: (i) Bài viết được chấp nhận đăng, không cần phải chỉnh sửa, bổ sung; (ii) Bài viết cần phải chỉnh sửa, bổ sung (theo các yêu cầu phản biện) và gửi lại bản sửa để Tạp chí xem xét tiếp; (iii) Không chấp nhận đăng bài viết.