Lịch tuần 02 năm 2019 (từ 07/01/2019 - 11/01/2019)

Thứ 2, ngày 07/01/2019

09:00

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 3, ngày 08/01/2019

14:30

Họp hoàn thiện chính sách Tạp chí tiếng Anh

Thứ 6, ngày 11/01/2019

15:30

Họp rà soát dự toán Dự án nâng cấp Tạp chí