Lịch tuần 03 năm 2019 (từ 14/01/2019 - 18/01/2019)

Thứ 2, ngày 14/01/2019

14:30

Họp hoàn thiện chính sách Tạp chí tiếng Anh

Thứ 4, ngày 16/01/2019

15:30

Họp rà soát các nhiệm vụ liên kết xuất bản

Thứ 5, ngày 17/01/2019

10:00

Họp Tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019