Lịch tuần 11 năm 2019 (từ 11/03/2019 - 15/03/2019)

Thứ 4, ngày 13/03/2019

09:00

Họp rà soát quy định gửi bài

Thứ 6, ngày 05/03/2019

15:30

Họp phát triển mạng lưới các nhà phản biện