Lịch tuần 16 năm 2019 (từ 15/04/2019 - 19/04/2019)

Thứ 2, ngày 15/04/2019

14:00

Họp giao ban

Thứ 5, ngày 11/04/2019

10:00

Họp triển khai cấp mã DOI