Lịch tuần 49 (từ 03/12/2018 - 07/12/2018)

Thứ 2, ngày 03/12/2018

08:00

Họp giao ban Tạp chí

15:00

Họp tổng kết Hội thảo Khoa học quốc tế “1st CIEMB 2018”.

Thứ 3, ngày 04/12/2018

9:00

Triển khai công tác sơ loại, phản biện, biên tập Tạp chí tiếng Việt

Thứ 4, ngày 05/12/2018

14:00

Triển khai công tác sơ loại, phản biện, biên tập Tạp chí tiếng Anh

Thứ 5, ngày 06/12/2018

15:00

Họp về công tác xuất bản và phát hành Tạp chí

Thứ 6, ngày 07/12/2018

10:30

Họp về liên kết xuất bản tạp chí