Bản quyền

Bản quyền là điều kiện đối với các bài báo được chấp nhận đăng trên Tạp chí. Theo đó, các tác giả đồng ý trao quyền khai thác nội dung bài báo (bao gồm cả phần tóm tắt và từ khóa) cho Tạp chí trên các phương tiện truyền thông.

Các tác giả phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tác quyền nội dung đối với các bài báo đăng trên Tạp chí. Trong trường hợp xảy ra các tranh chấp về quyền tác giả đối với bài báo, Tạp chí bảo lưu quyền không đăng tải, rút lại, đình chỉ việc phát hành đối với các bài báo không phải do chính tác giả viết hay bài báo là tập hợp một phần hoặc toàn bộ bài báo của tác giả khác. 

Việc sử dụng các bài báo và tài liệu của tác giả khác phải được chỉ dẫn một cách rõ ràng theo Quy định Trích dẫn tài liệu tham khảo của Tạp chí.