Lịch tuần - Từ ngày 22/03/2021 - 26/03/2021

Thứ 2, ngày 22/03/2021

08:00

Hội nghị đại biểu giới thiệu thành viên bầu Hội đồng trường

Thứ 3, ngày 23/03/2021

15:30

Tạp chí Kinh tế và Phát triển báo cáo Ban Giám hiệu dự án nâng cấp tạp chí theo tiêu chuẩn Scopus.