Trích dẫn trong bài

• Trích dẫn trong bài báo (in-text reference) cần bao gồm các thông tin sau:
   - Họ tên tác giả hoặc tên tổ chức xuất bản tài liệu;
   - Năm xuất bản tài liệu;
   - Số trang của nội dung được trích dẫn (đối với trích dẫn nguyên văn).

• Có 2 cách trình bày trích dẫn trong bài báo:
  - Trích dẫn nguyên văn: sao chép chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn mà tác giả dùng. Câu trích dẫn nguyên văn phải được để trong dấu “ ” (dấu ngoặc kép) và bắt buộc phải ghi cả số trang của nguồn được trích. Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009, 19) nêu rõ “yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân”.
  - Trích dẫn diễn giải: diễn giải câu chữ của tác giả khác bằng câu chữ của mình, sử dụng từ ngữ khác mà không làm khác đi nghĩa nguyên gốc. Khi trích dẫu kiểu diễn giải thì không bắt buộc phải ghi số trang. Ví dụ: Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn A, 2009). Hoặc: Nguyễn Văn A (2009) cho rằng yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân.

• Tên tác giả được trình bày như sau: 
  - Tác giả người Việt được viết đầy đủ cả họ và tên. Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009);
  - Tác giả người nước ngoài chỉ cần viết Họ. Ví dụ: Kotler (2010) [chú ý: Kotler là họ của tác giả];
  - Trường hợp có hai tác giả thì viết tên cả hai theo quy chuẩn trên, giữa hai tên dùng ký hiệu “&”. Ví dụ: Nguyễn Văn A & Nguyễn Văn B (2009), hoặc Kotler & Smith (2010);
  - Trường hợp có ba tác giả trở lên thì viết tên tác giả đầu tiên theo quy chuẩn trên và thêm “& cộng sự”. Ví dụ: Nguyễn Văn A & cộng sự (2009), hoặc Kotler & cộng sự (2010).

• Trường hợp đặc biệt: Nếu tác giả người Việt xuất bản tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì trình bày trích dẫn theo đúng tên ghi trên tài liệu. Ví dụ: tác giả Nguyễn Văn A xuất bản bài báo tiếng Anh, trên bài ghi tên là Nguyen, V.A. thì trong bài trích Nguyen, V.A. (2009).

* Chú ý: Một khi đã trích dẫn nguồn tài liệu trong bài báo thì các tài liệu này cũng phải được liệt kê trong Danh mục tài liệu tham khảo (references).