Trình bày danh mục tài liệu tham khảo

• Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết, được bắt đầu bằng tiêu đề “Tài liệu tham khảo”, tiếp theo liệt kê tài liệu tham khảo (sách, bài báo, nguồn ấn phẩm điện tử…) được sắp xếp thứ tự Alphabet theo họ tác giả, tên bài viết/ấn phẩm không có tác giả.
• Chỉ liệt kê các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài.
• Mỗi danh mục tài liệu tham khảo bao gồm các thông tin: tên tác giả, năm xuất bản, tên tác phẩm, nơi xuất bản.
• Xem chi tiết quy chuẩn trình bày trích dẫn và danh mục các loại tài liệu tham khảo Tại đây.