Bản quyền

Đây là điều kiện đối với các bài viết được chấp nhận đăng trên Tạp chí. Theo đó, các tác giả đồng ý trao quyền khai thác nội dung bài viết (bao gồm cả phần tóm tắt, từ khóa) cho Tạp chí trên các phương tiện truyền thông.

Các tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tác quyền nội dung đối với các bài viết đăng trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Trong trường hợp xảy ra các tranh chấp về quyền tác giả đối với bài viết, Tạp chí bảo lưu quyền không đăng tải, đình chỉ việc phát hành đối với các bài viết không phải do chính tác giả viết hay bài viết là tập hợp một phần hoặc toàn bộ bài viết của tác giả khác. Việc sử dụng các bài viết và tài liệu của tác giả khác phải được chỉ dẫn một cách rõ ràng theo Quy định trích dẫn Tài liệu tham khảo.