Cơ cấu tổ chức Tòa soạn

Lê Quốc Hội
Tổng Biên tập 
E-mail: hoilq@neu.edu.vn
Mobile: 0912 999 272

Trần Mạnh Dũng
Phó Tổng Biên tập
E-mail: dungtm@neu.edu.vn
Mobile: 0947 120 510

Mai Ngọc Cường
E-mail: cuongmn@neu.edu.vn
Mobile: 0913 233 989

Phạm Thị Hạnh 
E-mail: pthanhktpt@neu.edu.vn
Mobile: 0912 462 662

Đặng Trần Thường
E-mail: thuongdt@neu.edu.vn
ĐT: (024) 36280280 (ex: 6013)

Nguyễn Hoàng Minh
E-mail: hoangminh@neu.edu.vn
Mobile: 0932 286 769

Lưu Thanh Hà
Email: halttcktpt@neu.edu.vn
Mobile: 0168.6864986

Nguyễn Thị My
Email: mynt@neu.edu.vn
Mobile: 0912.711.633
Cơ cấu tổ chức Tòa soạn