HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP NHIỆM KỲ 2013-2018

Lê Quốc Hội

Tổng biên tập

 

Trần Mạnh Dũng

Phó Tổng biên tập

 

THÀNH VIÊN

 

Đỗ Đức Bình

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Cao Cự Bội

Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á

 

Anthony Charles

Đại học Saint Mary's, Canada

 

Yea-Mow Chen

Đại học Sanfrancisco State, Hoa Kỳ

 

Đỗ Kim Chung

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Phạm Hồng Chương

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Lê Văn Cường

Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Pháp

 

Mai Ngọc Cường

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Nguyễn Quang Dong

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Trần Thọ Đạt

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Nguyễn Văn Đính

Đại học Hà Tĩnh

 

Authur Gogatz

Đại học Nancy 2, Pháp

 

Jacky Hong

Đại học Macau, Đài Loan

 

Nguyễn Đình Hương

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

 

Vijay Kannan

Đại học Utah State, Hoa Kỳ

 

Nguyễn Bách Khoa

Đại học Thương mại

 

Đặng Thị Loan

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Dương Thị Bình Minh

Đại học Kinh tế TP.HCM

 

Nguyễn Văn Nam

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Phan Công Nghĩa

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Kenichi Ohno

Viện nghiên cứu chính sách Nhật Bản

 

Lê Du Phong

Hội khoa học kinh tế Việt Nam

 

Richard Pomfret

Đại học Adelaide, Úc

 

Lương Xuân Quỳ

Hội khoa học kinh tế Việt Nam

 

James Riedel

Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ

 

Peter Secord

Đại học Saint Mary's, Canada

 

Clifford Shultz

Đại học Loyola Chicago, Hoa Kỳ

 

Nguyễn Văn Thắng

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Trương Bá Thanh

Đại học Đà Nẵng

 

Trần Đình Thiên

Viện kinh tế Việt Nam

 

Phạm Quang Trung

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Nguyễn Kế Tuấn
Đại học Kinh tế Quốc dân


HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP NHIỆM KỲ 2013-2018