Trình bày văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật
Bài viết phải được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, với các thiết lập sau:
  • Kiểu chữ (font): Times New Roman;
  • Cỡ chữ (font size): 12;
  • Khoảng cách dòng (line spacing): 1,3; 
  • Căn lề (margin): Normal.
  • Khổ giấy (Size): A4
* Trong trường hợp phải sử dụng các từ tiếng nước ngoài không thể thay thế thì các từ này phải được in nghiêng. 
* Bài viết tiếng Việt dài không quá 7.000 chữ (words), Bài viết tiếng Anh dài không quá 12.000 chữ (words) (không bao gồm trang thông tin tác giả).

Thành phần thông tin

• Bài viết gửi đăng phải bao gồm 2 phần thông tin tách biệt: 
   (i) Trang thông tin tác giả; và 
   (ii) Phần nội dung bài.
• Trang thông tin tác giả (trang đầu tiên và đánh số 0) cung cấp các thông tin sau:
   1. Tên bài viết (bằng tiếng Việt);
   2. Họ và tên tác giả;
   3. Học hàm và học vị (nếu có);
   4. Tổ chức tác giả công tác;
   5. Thông tin liên lạc: Địa chỉ e-mail và điện thoại liên lạc (lưu ý: Tạp chí khuyến cáo các tác giả nên sử dụng e-mail của tổ chức mình công tác);
   6. Lĩnh vực nghiên cứu chính của tác giả;
   7. Một số tạp chí tiêu biểu mà tác giả đã từng đăng tải công trình nghiên cứu (nếu có);
   8. Các thừa nhận hay lời cảm ơn (nếu có);
   9. Lời cam kết về bản quyền hợp pháp đối với bài báo, cam kết bài báo chưa từng được công bố trên bất kỳ tạp chí nào trước đó, cam kết không gửi bài đến tạp chí khác trong thời gian chờ xét duyệt.
• Nếu bài có nhiều hơn một tác giả thì từng tác giả phải cung cấp đủ thông tin từ mục 2 đến mục 7 và chỉ rõ tác giả nào là tác giả liên lạc với Tòa soạn.
• Phần nội dung bài viết (bắt đầu từ trang số 1) không chứa đựng bất kỳ thông tin nào về tác giả, và phải đảm bảo các quy chuẩn của một bài báo khoa học do Tạp chí quy định cụ thể tại mục Thành phần bài báo.