Thông báo về việc triển khai mã định danh tài liệu số DOI

Tạp chí Kinh tế và Phát triển trân trọng thông báo: 

Kể từ tháng 03 năm 2019, Tạp chí thực hiện cấp mã định danh tài liệu số DOI cho các bài báo khoa học được xuất bản trên tạp chí số tiếng Anh (Journal of Economics and Development | ISSN: 1859-0020 | DOI: 10.33301/JED ). Việc cấp mã DOI sẽ được thực hiện dần theo thứ tự từ số phát hành gần nhất cho đến các số đã xuất bản trước đó. Mỗi bài báo sẽ có 1 chỉ số DOI duy nhất.

Quý vị vui lòng truy cập website JED tại địa chỉ: http://jed.neu.edu.vn để cập nhật chi tiết tthông tin.

DOI là gì?


Mã định danh tài liệu số DOI (Digital Object Identifier) được coi là một số chứng minh vĩnh cửu (permalink) cho một tập tin trên internet. Hệ thống DOI là một quy trình đổi hướng các trang mạng nhờ sự quản lý tập trung (và mỗi mã DOI chỉ gắn với một tập tin duy nhất) nên nếu địa chỉ mạng của tập tin thay đổi, người truy cập bằng DOI vẫn được đổi hướng tự động đến địa chỉ mới.

 

Nhờ có đặc điểm trên, DOI đã và đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới để nhận diện các bài báo, báo cáo nghiên cứu, sách, các chương của sách, kỷ yếu hội thảo, luận án, luận văn, working papers và các tài liệu khoa học khác. Các công trình nghiên cứu có chỉ số DOI sẽ cho phép người dùng tìm kiếm, trích dẫn, kết nối và đánh giá các công trình nghiên cứu. Nó giúp cho việc tìm kiếm các dữ liệu, ấn phẩm nhanh chóng hơn. DOI trở thành một chuẩn mực của hoạt động tạp chí khoa học trên thế giới hiện nay. Do đó, hầu hết các tạp chí quốc tế và nhiều tạp chí trong nước đã và đang đăng ký để có được chỉ số DOI.