Giấy mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế EIEB 2017