Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, Quý nhà khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn số 2929/BGD ĐT-KHCNMT ngày 06/08/2020 thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ tập huấn về bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 (được phê duyệt tại Quyết định số  2262 /QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi kèm theo công văn này).

Chi tiết xem trong File đính kèm.

Hồ sơ gồm 01 bản gốc Thuyết minh và 09 bản photo, nộp cho TS Nguyễn Đình Hưmg, P601 nhà A1 trước 16h00 ngày 10/09/2020.

Trân trọng!

2262_QD_BGDDT

2939_BGDDT_KHCNMT

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Phụ lục IV