Thông báo về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học năm 2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo các nội dung mới của đề án điều chỉnh, Quý phụ huynh và các em học sinh xem chi tiết tại file: Thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học năm 2020_0001.pdf

Đề án tuyển sinh điều chỉnh năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Đề án (điều chỉnh) Tuyển sinh đại học 20.8.2020.pdf