Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Tác động của Covid -19 đến hoạt động Logistics ở Việt Nam”